Skip to content Skip to footer

Polityka Prywatności & Cookies

 

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych opisanych poniżej, jest Łukasz Nowakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EMAUS INTERNATIONAL ŁUKASZ NOWAKOWSKI z siedzibą w Księżej Woli 76, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: PL 8351469152 (dalej: Emaus, Administrator).

 

 1. Strona www.emaus-int.pl.

Aministrator dba o ochronę danych osobowych osoby korzystajęcej ze wskazanej strony www (Użytkownik) i odpowiada za to, żeby dane osobowe gromadzone przez Administratora na tej stronie były wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zamierzonym celem.

 

III. Zakres przetwarzanych danych osobowych.

Udzielenie odpowiedzi na pytanie lub prośbę kierowane przez Użytkownika strony www wskazanej w pkt. II powyżej może wiązać się z koniecznością uzyskania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres email lub numer telefonu i inne. Dane te będą wykorzystywane celem kontaktowania się z Użytkownikiem stron jak również celem świadczenia usług przez Emaus.

 

 

 1. Podmioty, którym dane osobowe mogą być przekazywane.
 1. W celu realizacji celów, Emaus może przekazywać dane osobowe Użytkownika podwykonawcom przetwarzania danych, którzy świadczą usługi przechowywania, usługi reklamowe, jak również usługi diagnostyki oraz naprawy błędów pojawiających się na stronie www.
 2. Dane osobowe mogą być również ujawniane podwykonawcom, z których usług Emaus korzysta.
 3. Dane osobowe mogą być ujawniane Policji i innym organom, pod warunkiem, że Emaus jest zobowiązany do ich ujawnienia na mocy przepisów prawa lub decyzji uprawnionego organu.
 4. Niektórzy z podwykonawców przetwarzania mogą przetwarzać dane osobowe Użytkownika poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jednakże, dane będą przekazane poza EOG wyłącznie, jeżeli istnieją podstawy prawne takiego transferu, np. w formie (i) zawarcia standardowych klauzul ochrony danych UE, albo (ii) zapewnienia, że kraj, do którego dane są przekazywane posiada odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, albo (iii) w przypadków przekazywania danych i ich przetwarzania w USA, zapewnienia, że podmiot odbierający posiada certyfikację Programu Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA administrowanego przez Administrację Handlu Międzynarodowego Amerykańskiego Departamentu Handlu.

 

V.Cel i podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania danych osobowych Użytkownika.

Emaus przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celach określonych poniżej oraz zgodnie z podstawami prawnymi wskazanymi poniżej, przez wskazany okres, po upływie którego dane zostają usunięte:

 

 1. W przypadku uzyskania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie albo prośbę, dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na takie pytanie lub prośbę, na podstawie zgody Użytkownika i będą usuwane raz do roku. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta
  w każdym czasie;
 2. Dane osobowe gromadzone podczas wizyt na stronach www są przetwarzane w celu ulepszania naszej strony www Emaus są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ulepszaniu stron www. Więcej informacji znajduje się poniżej w sekcji „Pliki Cookie”;
 3. W przypadku przekazania danych osobowych od klientów i partnerów w celu świadczenia usług lub w przypadku kontaktu z potencjalnymi klientami, dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, spełnienia obowiązków prawnych lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i są przechowywane tak długo, jak jest to potrzebne do realizacji zobowiązań umownych Emaus wobec Użytkownika, a także tak długo, jak jest to wymagane przepisami prawa albo konieczne do realizacji innych prawnie uzasadnionych celów

Podane powyżej okresy przechowywania nie mają zastosowania w zakresie, w jakim Emaus jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych Użytkownika (w całości lub w części) przez określony czas na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

VI.Prawa przysługujące Użytkownikowi?

Użytkownikowi przysługują następujące podstawowe prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych.
 1. Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 2. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Proszę pamiętać, że to prawo nie jest bezwarunkowe. Dlatego, próba skorzystania z tego prawa może nie doprowadzić do podjęcia działań przez Emaus.
 3. Prawo sprzeciwu wobec niektórych działań z zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, takich jak przetwarzanie danych w oparciu o uzasadniony interes Emaus. Prawo sprzeciwu stosuje się również do przetwarzania twoich danych osobowych dla celów marketingowych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Proszę pamiętać, że to prawo nie jest bezwarunkowe. Dlatego, próba skorzystania z tego prawa może nie doprowadzić do podjęcia działań przez Emaus.
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych (albo przekazania ich bezpośrednio innemu administratorami danych) w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 

VII.Pliki cookie

 1. Strona www Emaus wykorzystują pliki cookie. Cookie to niewielki plik tekstowy, który jest umieszczany na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika podczas odwiedzin na stronie www Emaus. Pliki cookie ułatwiają dostawcom strony rozpoznanie urządzenia Użytkownika podczas kolejnej wizyty na ich stronie. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe.
 2. Większość przeglądarek internetowych przyjmuje pliki cookie automatyczne, ale można zmienić ustawienia w tym zakresie. Jeżeli Użytkownik nie chce, żeby jego dane osobowe były przechowywane przez pliki cookie, Użytkownik może tak skonfigurować swoją przeglądarkę, żeby powiadamiała o otrzymaniu każdego pliku cookie. W ten sposób Użytkownik może za każdym razem zdecydować, czy chce zaakceptować plik cookie czy nie. Jeżeli Użytkownik w ogóle nie wyraża zgody na otrzymywanie plików cookie, może ustawić swoją przeglądarkę tak, żeby automatycznie nie przyjmowała plików cookie. Jednakże, pliki cookie mogą być niezbędne do wyświetlana pewnych funkcji i odmowa ich przyjęcia może ograniczyć funkcjonalność strony www.
 3. Przeglądarka Użytkownika powinna zawierać dokładne instrukcje odnośnie do tego, w jaki sposób można kontrolować przyjmowanie plików cookie.
 4. Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie. Pierwszy przechowuje plik na komputerze użytkownika przez dłuższy okres czasu. Ten typ plików cookie jest wykorzystywany, na przykład w zakresie funkcji, które pokazują użytkownikowi, co się zmieniło na stronie od jego ostatniej wizyty. Drugi rodzaj plików cookie to cookie sesyjne, które są tymczasowo przechowywane w pamięci komputera użytkownika w czasie, kiedy użytkownik przegląda stronę. Sesyjne pliki cookie są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki lub niedługo później.
 5. Strona www Emaus nie wykorzystują również plików cookie, które są generowane przez produkty i usługi osób trzecich

 

XIII. Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Użytkownika Emaus wdrożył szereg technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Przykładowo, utrzymywane są wysokie poziomy bezpieczeństwa technicznego we wszystkich systemach (w tym w zakresie możliwości śledzenia, odzyskiwania danych w przypadku awarii wywołanej katastrofą, ograniczenia dostępu, itd.), a ponadto wdrożone zostały polityki, które gwarantują, że pracownicy mają dostęp do danych osobowych na zasadzie ścisłej potrzeby.

 

IX.Dzieci

Strony www nie są adresowane do osób poniżej trzynastego (13) roku życia i takie osoby są proszone o niepodawanie danych osobowych za pośrednictwem stron www. Jeżeli Emaus stwierdzi, że na stronie albo za jej pośrednictwem uzyskane zostały dane osobowe od osoby, która nie ukończyła 13 lat, Emaus podejmie odpowiednie kroki mające na celu spowodowanie usunięcia takich danych.

 

 1. Kontakt

Wszelkie pytania odnośnie niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych przez Emaus jak również możliwość skorzystania z praw Użytkownika możliwe są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:lukasz.nowakowski@emaus-int.pl

Zastrzeżenia odnośnie postępowania z danymi osobowymi przez Emaus, można zgłaszać do odpowiedniego organu ochrony danych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, tel. 022 531 03 00, www.uodo.gov.pl.